Hållbarhet & miljö hos Kaija

Hållbarhet & Miljö

Miljöpolicy

Verksamheten KAIJA ska arbeta för att vara och uppfattas som ansvarsfull och framåtsträvande i sitt miljöarbete. Verksamheten ska följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Vi är medvetna om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Miljöpolicyn är anpassad för verksamheten och utgör ett ramverk för miljömålen samt syftar till minskad miljöpåverkan. Vårt fokus är på den dagliga verksamheten; sortiment och tjänster, information och kommunikation, energi och energianvändning.

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:


 • Arbeta för att leva upp till kundernas och samhällets förväntningar när det gäller transporter, goda hygieniska förhållanden, obruten kylkedja, hög produktsäkerhet och kontinuerligt minskande miljöbelastning.
 • Vi ska vara en trygg och säker plats att vistas och arbeta i.
 • Vi uppmuntrar miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk, som kan hänföras till miljöaspekterna.
 • Utbildning är en naturlig del i verksamheten. Utbildning om hållbarhet och miljöpåverkan sker både internt och externt av verksamhetsledaren.
 • Avfall och återvinning, rutiner och instruktioner är väldokumenterade. Personalen får utbildning, genomgång av rutiner vid nyanställning eller vid ändringar, korrigerande åtgärder.

 • Företaget KAIJA ska arbeta för att varor och tjänster är säkra, funktionella, miljömässigt och etiskt hållbara, samt lever upp till kundernas förväntningar. Utgångspunkten är att samma regler gäller för inköp oavsett om varorna köps in via grossist eller direkt från en annan leverantör.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster som ingår i vårt erbjudande och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.
 • Anlita leverantörer som kan bidra till vår miljöpolicy.
 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.

 • Information och kommunikation ska vara korrekt och relevant.
 • Vi ska ha en god kundkontakt där kunderna blir väl bemötta och deras synpunkter tas tillvara.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation exempelvis e-post, videokonferenser, hemsida etc.

 • Vi bidrar aktivt till omställningen till det hållbara samhället genom att anläggningen använder fossilfri energi, samt använder och hushållar med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi använder miljögodkända produkter och miljövänlig teknik. Anläggningen har idag solcellsanläggning samt en stor bergvärmeanläggning.
 • Solceller; Vi tar vara på solens energi med solceller. All överskottsel tas till vara och matas in på elnätet.
 • Bergvärme; Vi nyttjar bergvärme som energikälla, för att hålla nere elförbrukningen.
 • Vi genomför driftrond både dag och nattrond, i syfte att minska energiförbrukningen.
 • Vi genomför regelbunden uppföljning av energiförbrukningen för att utvärdera eventuell ökning eller minskning i förbrukning.

 • Uppföljning enligt rutin och kontakt med ansvarig leverantör

Hållbarhetspolicy

Vi arbetar med hållbarhet från tre dimensionerna miljö, ekonomi, social hållbarhet.


 • Säkerställa hälsa och välbefinnande i alla åldrar genom att tillhandahålla hållbara konferenstjänster i en hållbar miljö.
 • Främja hållbar konsumtion- och produktionsmönster genom att erbjuda menyer med hållbara råvaror.
 • Vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser genom att agera utifrån vår miljöpolicy

 • Detta gör vi genom att bedriva verksamhet i Vaksala Lunda, 8 km från Uppsala centrum.
 • Vi uppmuntrar våra kunder att åka kollektivt, ta cykel eller boka en gemensam transport.
 • Vi använder lokala, regionala, svenska leverantörer för att minska transporter och skapa samarbete och arbetstillfällen.

 • Genom att ge förslag på menyer som är säsongsanpassade och välja råvaror som är lokala, säsongsanpassade, ekologiska, KRAV – märkta, svenska.
 • Vi ska sträva efter att använda ekologiska produkter i varje produktgrupp.
 • Laga klimatsmart mat – minska mängden kött.
 • Minimera matsvinn genom att planera inköp, laga bara den mat som går åt. Och ta tillvara på maten och förvara den rätt.

 • Främja hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning genom att vara en ansvarsfull företagare och arbetsgivare.
 • Skapa en lönsam verksamhet med utgångspunkt i vår affärsidé.
 • Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom att välja hållbara leverantörer och erbjuda hållbara konferenstjänster som vilar på vår miljöpolicy.

 • Stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden och ta tillvara på olikheter.
 • Kvalitet och socialt ansvarstagande är alltid vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer.
 • Vårt eget engagemang i Ung Företagsamhet – gör skillnad.